top of page
Week 9
Grade 2

9.1

ǀHûhâsib !Nari!oaban tsî !Ā!nâsi ǂHôan

Punctuation, sight words, add and sub

_edited.png

9.2

ǀHûhâsib !Nari!oaban tsî !Ā!nâsi ǂHôan

Reading, counting in 4's and halving

_edited.png

9.3

ǀHûhâsib !Nari!oaban tsî !Ā!nâsi ǂHôan

Phonic and Verbs

_edited.png

9.4

ǀHûhâsib !Nari!oaban tsî !Ā!nâsi ǂHôan

Bridging 10 and creative writing

_edited.png

9.5

ǀHûhâsib !Nari!oaban tsî !Ā!nâsi ǂHôan

Capacity and data handling

_edited.png
bottom of page