3.1

Hō!â-ū xun

Hō!â-ū xun

‖Hûi re ai-īsib hîa ra |gauba hō!â-ūxun |kha

3.2

Hō!â-ū xun

Ai-īsiga !gôa tsî mâsa soab !nâ xoa re.

!Nonasa mâsa soadi !nâ xoaǂgā re

3.3

Hō!â-ū xun

Khā ǀōb os diba ai-īsiba xu ǀnō‖nā re.

3.4

Hō!â-ū xun

n-ǀōb ǀkha ra tsoatsoa ai-īssiga ani-ani !nâ re

ǂGae re ‖garaba ǀams kōse

3.5

Hō!â-ū xun

ǂNūǀamsaorode ǀhaoǀhao re