2.1

Tita xa/ Ti soros

Tarena ra !gûǀhao

Tarena ra !gûǁare?

2.2

Tita xa/ Ti soros

!Gôas ǀgamsa (2) xoa ǁkhāpesen re

!Gôa re

2.3

Tita xa/ Ti soros

ǀGuidi i ai-īsiga !amǁâre re & B- ǀōba xoaǂui re, mâsa soadi !nâ

Ai-īsiba kō re i ǀkhai a !âde ǀoaǀoa re

2.4

Tita xa/ Ti soros

M- ǀōba sao ra mâsa, soadi !nâ xoaǂgā re

!Amǁare re, !arisa ǁgaraba

2.5

Tita xa/ Ti soros

!Kharag tsâsenǀgauga kō