3.1

Ovimunise

Ovimunise vyandje vitano

Toorora otjimunise tjimatjii
kumwe notjiperendero

3.2

Ovimunise

Tjanga o 3 moupaka.

Vara oviperendero nu
uhitise otjivarero mokapaka.

3.3

Ovimunise

Tjanga oretera o moupaka.

Perenda o oretera “O” potjiperendero tji
tjinombosiro imwe.

3.4

Ovimunise

Tjanga
oretera n moupaka.

Twamo onomora ndjiriyo mokawongo

3.5

Ovimunise

Hwa tjitjapanguka movikwao.

Hwa umwe mbwa panguka momikwao.