4.1

Omaluvala

Omaluvala

Longifa omaluvala aa akalelwa
po kopena yekala mongonga keshe ndee to mbapeke
eengonga edi dafa odo da kalelwapo komaluvala oo.

4.2

Omaluvala

Shanga onomola onhi-4
mokaboloka keshe.

Mbapeka onomola 4

4.3

Omaluvala

Shanga ondada c mokaboloka keshe.

Findolola momifinda dounongo.

4.4

Omaluvala

Shanga ondada t mokaboloka keshe.

4.5

Omaluvala

Similarity, Shanga
ondada k mokaboloka keshe.& Letter 'k'

Shanga onomola ei hai uya tete kwaai ya yandiwa ita monika mefano keshe.