1

Lesson:

Ovakwanedimo Nomudingonoko

2

Lesson:

Okwenye

3

Lesson:

Omufyuuluwakalo noivilo yopa mufyuulwakalo

4

Lesson:

Omaumbo opamafyuululwakala noopashinanena / olitungifo yomatungo

5

Lesson:

Oyeendifo yaaveshe

6

Lesson:

Omakwatafano

7

Lesson:

Eengeshefa domomudingonoko / Omalfano

8

Lesson:

Oitemadula