3.1

Liyuvitholyo

Iiyuvithitholyo yolutu

Tula mongonga efano ndi ta li tsu
kumwe noshiyuvitholyo shi li kolumomoho.

3.2

Liyuvitholyo

Nyola 3 muukololo

Yalula kutya omafano gangapi e to nyola
onomola muukololo.

3.3

Liyuvitholyo

Nyola ondanda o muukololo.

Thaneka ondanda “O” pefano lyoshiinima
shi na edhina li na ewindanda “O”

3.4

Liyuvitholyo

Nyola ondanda
“n” muukololo.

Mbapeka ayihe mbyoka yi na edhina lya tameka na “n”

3.5

Liyuvitholyo

Mbapeka efano ndi lya yooloka komakwawo

Mbapeka efano ndi lya yooloka komakwawo