4.1

Oombapa

Oombapa

Mbapeka ongonga
nolwaala/nombapa ndjoka ya nyolwa pongonga.

4.2

Oombapa

Nyola onomola 4 muukololo.

Mbapeka onomola 4.

4.3

Oombapa

Nyola ondanda C muukololo.

Endulula momisinda dhuuntongo

4.4

Oombapa

Nyola ondanda t muukololo.

4.5

Oombapa

Nyola ondanda k muukololo.

Tsitha kumwe iiyimati yafaathana.