Mutompo kutameka nerongo

Tameka kulironga nkenye oku- kofunguna zoge ndi ko kompiyuta kembo

Tunamutambura ko My Zone, sure zokomarungura

Zoshy- elikwamo eli ali gava mpito ogwane yirunganesa yokomarungura eyi wahepa oronge munage mawokowoko

Vidiyo

  • YouTube

Tara erongo lyomarungura vana kugava vamitili koyirongwa yokulisiga-siga

Buke zokomarungura

Gwana mpito zokoBibilyoteka zetu zoyirongeseso yovana veni

Likwatanesa nomukunda

  • Facebook

Tugwana koFacebook

14 Nobuke

Ntambo zosipilili

&

noharade 1

Likwatakanesa nontambo zetu zosipilili noharade 1