4.1

Kwita

Kwita

Ruganesa nkenya
ruvara za karerepo penazekara mwankenye
sikwamusere yipo osikwite

4.2

Kwita

Tjanga nomora 4.

Kwita nomora 4.

4.3

Kwita

Tjanga C mwankenye simbangu.

Gendurura momusunda go yindjomo.

4.4

Kwita

Tjanga t mwankenye simbangu.

4.5

Kwita

Tjanga k mwa nkenye simbangu.

Hetakanesa eyi yina lizi kumwe.