3.1

Yizuhiso yorutu

Yizuvhiso yorutu.

Horowora efano lya kuliza
kumwe nosizuvhiso.

3.2

Yizuhiso yorutu

Tjanga nomora 3 moyimbangu.

Varura mafano no kuzwida nonomora
motumbangu.

3.3

Yizuhiso yorutu

Tjanga ndanda O moyimbangu.

Tjanga ndanda O pankenye efano lya
kara nomuhagaro O.

3.4

Yizuhiso yorutu

Tjanga ndanda
n motumbangu.

Kwita nkenye efano eli ali tameke nondanda “n”.

3.5

Yizuhiso yorutu

Kwita eyi yina dili kulifana.

Kwita efano eli lina dili kulifana nomakwawo momukweyo.