Kwita

Ruganesa nkenya
ruvara za karerepo penazekara mwankenye
sikwamusere yipo osikwite

Pwanare - Tara yirongwa

4.1