Tjanga nomora 3 moyimbangu.

Varura mafano no kuzwida nonomora
motumbangu.

Pwanare - Tara yirongwa

3.2