top of page

Rumanyo

Week 7

pg 1 - 17

Mpo navidikita

Week 8

pg 18 - 30

Mpo navidikita

Week 9

pg 1 - 16

Maghuyendero ghanavantje
namaghuyendero ghamunkarapamwe

Week 10

pg 17 - 30

Maghuyendero ghanavantje
namaghuyendero ghamunkarapamwe

Week 11

pg 1 - 16

Ghunangeshefa nalipemba

Week 12

pg 17 - 30

Ghunangeshefa nalipemba

Week 13

pg 1 - 16

Ghukushuki

Week 14

pg 17 - 30

Ghukushuki

Week 15

pg 1 - 16

Vidimburulito rutu

Week 16

pg 17 - 30

Vidimburulito rutu

Week 17

pg 1 - 16

Kufu

Week 18

pg 17 - 30

Kufu

Week 19

pg 1 - 16

Kukara nawa

Week 20

pg 17 - 30

Kukara nawa

Week 21

pg 1 - 16

Kukara nawa naghundjewa-ndjewa wamushitaghura

Week 22

pg 17 - 30

Kukara nawa naghundjewa-ndjewa wamushitaghura

Week 23

pg 1 - 16

Vishingononito

Week 24

pg 17 - 30

Vishingononito

Week 25

pg 1 - 16

Kukura kwavimenwa

Week 26

pg 17 - 30

Kukura kwavimenwa

Week 27

pg 1 - 16

Kwenye namaruha ghavitondo naviruwanita vyagho

Week 28

pg 17 - 30

Kwenye namaruha ghavitondo naviruwanita vyagho

Week 29

pg 1 - 16

Ghukaro navitundwamo

Week 30

pg 17 - 30

Ghukaro navitundwamo

Week 31

pg 1 - 16

Liparu lyakuvyukuruka
nakutakamita mema

Week 32

pg 17 - 30

Liparu lyakuvyukuruka
nakutakamita mema

Week 33

pg 1 - 16

Kutakamita mema/ Makutjindjo ghamu wiru

Week 34

pg 17 - 30

Kutakamita mema/ Makutjindjo ghamu wiru

Week 35

pg 1 - 16

Viruwanita vyankondo nalivyukuruko

Week 36

pg 17 - 30

Viruwanita vyankondo nalivyukuruko

bottom of page