top of page

Thimbukushu

Week 9

pg 1 - 16

Viyendera no nungathano

2021

Week 10

pg 17 - 30

Viyendera no nungathano

2021

Week 12

pg 17 - 30

Yirughana no Ndombo

2021

Week 13

pg 1 - 16

Dihamba dyokukavura

2021

Week 14

pg 17 - 30

Dihamba dyokukavura

2021

Week 11

pg 1 - 16

Yirughana no Ndombo

2021

Week 15

pg 1 - 16

Yipo yopayirama no kutenda matokwero

2021

Week 16

pg 17 - 30

Yipo yopayirama no kutenda matokwero

2021

Week 17

pg 1 - 16

Kufu no Ghushere

2021

Week 18

pg 17 - 30

Kufu no Ghushere

2021

Week 19

pg 1 - 16

Maghukaro Ghokukukunga

2021

Week 20

pg 17 - 30

Maghukaro Ghokukukunga

2021

Week 21

pg 1 - 16

Makukungo ghawahingi ho ma mbashikora no yimenwa no mayeyukero

2021

Week 22

pg 17 - 30

Makukungo ghawahingi ho ma mbashikora no yimenwa no mayeyukero

2021

Week 23

pg 1 - 16

Kukura no Yimena

2021

Week 24

pg 17 - 30

Kukura no Yimena

2021

Week 25

pg 1 - 16

Mayenyena no makungero yiyama

2021

Week 26

pg 17 - 30

Mayenyena no makungero yiyama

2021

Week 27

pg 1 - 16

Dyenge dyoyidya no
kupangura meyu

2021

Week 28

pg 17 - 30

Dyenge dyoyidya no
kupangura meyu

2021

Week 29

pg 1 - 16

Kukongora meyu no kukenitha

2021

Week 30

pg 17 - 30

Kukongora meyu no kukenitha

2021

Week 31

pg 1 - 16

Kuyenyeka no kutendeka
noyireterapo yoyivaka

2021

Week 32

pg 17 - 30

Kuyenyeka no kutendeka
noyireterapo yoyivaka

2021

Week 33

pg 1 - 16

Yivaka, diwiru no kukongora
ngcamu

2021

Week 34

pg 17 - 30

Yivaka, diwiru no kukongora
ngcamu

2021

Week 35

pg 1 - 16

Kukongora ngcamu no
mahukurukero

2021

Week 36

pg 17 - 30

Kukongora ngcamu no
mahukurukero

2021
bottom of page