top of page
Week 7
Grade 3

7.1

!Hao!nâsib & ǂŪsigu tsî omdi

Reading and Phonics

_edited.png

7.2

!Hao!nâsib & ǂŪsigu tsî omdi

Creating writing, Yes/No questions and Because/So

_edited.png

7.3

!Hao!nâsib & ǂŪsigu tsî omdi

Punctuation, Fractions and Addition

_edited.png

7.4

!Hao!nâsib & ǂŪsigu tsî omdi

Right Angles + Measurement

_edited.png

7.5

!Hao!nâsib & ǂŪsigu tsî omdi

Problem Solving, Multiplication and Subtraction

_edited.png
bottom of page