top of page

Outoni u uta nomahongero

Uta okurihongera apehe- mokangoze koye okaendjezewa, no mo kombiuta yoye ponganda

Uayakurwa komurari wozondjivisiro zotungovi twozosikore

My Zone Online School Logo

Zoshy is a platform that gives access to all the online material needed to teach your child for free!

Omambo womotungovi

  • YouTube

Tarera omahongwa wokotungovi nga yandjwa iyo mitiri ohunga novirihongwa pekepeke mbyatjama kondondo

Rikwamba kotjiwana

Ryangera otuveze tomapwikiro woviungurisiua vyomemerihongero vyomwatje woye. Iisako otjari nuurihonge

Join the community

  • Facebook

Tuvaza kemboromurungu

Covid-19 Do Not Touch Your Face Tip
Books

Omambo hambondatu

Ondondo yomautiro nondondo oudenga

Rikwamba komahongwa wetu wokotongovi wondondo yomautiko nondondo ondenga

Uta omerihongero

Omambo hambondatu

Ondondo 2 nondondo 3

Rikwamba komahongwa wetu wokotongovi wondondo yomautiko nondondo ondenga

Uta omerihongero
bottom of page