Elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo

Tameka okwiilonga kehe mpoka wuli, to longitha oongodhi dhopeke nenge okompiuta

Owa taabiwako ko My Zone Online School Hub

Zoshy epandja ndjouka tovulu oku adha iinuangadhalwa yelongo woye oshali

Uukwatamathano

  • YouTube

Tala koontundi dhi li komalungula tadhi gandjwa komulongi miilongwa yo ili noyi ili

Omambo goPautekinolohi

Tala omambo gokwiilonga gaanona mongulumambo. Yi kutha ko oshali e to tameke okwiilonga

Gwaimina omundhingoloko

  • Facebook

Tala omambo gokwiilonga gaanona mongulumambo. Yi kutha ko oshali e to tameke okwiilonga

Omambo a 14

Ondondo 0 nondhodo 1

Kutha ombinga moontundi dhetu dhondondo 0 sigo oyotango

 

Omambo a 8

Ondondo 2 nondhodo 3