top of page

Elongo olyo oshipatululo shonkalamwenyo

Tameka okwiilonga kehe mpoka wuli, to longitha oongodhi dhopeke nenge okompiuta

Owa taabiwako ko My Zone Online School Hub

My Zone Online School Logo

Zoshy epandja ndjouka tovulu oku adha iinuangadhalwa yelongo woye oshali

Uukwatamathano

  • YouTube

Tala koontundi dhi li komalungula tadhi gandjwa komulongi miilongwa yo ili noyi ili

Omambo goPautekinolohi

Tala omambo gokwiilonga gaanona mongulumambo. Yi kutha ko oshali e to tameke okwiilonga

Gwaimina omundhingoloko

  • Facebook

Tala omambo gokwiilonga gaanona mongulumambo. Yi kutha ko oshali e to tameke okwiilonga

Covid-19 Stay At Home Tip

Omambo a 14

Ondondo 0 nondhodo 1

Kutha ombinga moontundi dhetu dhondondo 0 sigo oyotango

Tameka okwiilonga
Books

Omambo a 8

Ondondo 2 nondhodo 3

Tameka okwiilonga
bottom of page