top of page

oshikwanyama

Week 1

pg 1 - 16

Ovakwanedimo lange

Week 2

pg 17 - 30

Ovakwanedimo lange

Week 3

pg 1 - 15

Ovakwanedimo vange noitemadula

Week 4

pg 16 - 30

Ovakwanedimo vange noitemadula

Week 5

pg 1 - 16

Eenghulunghedi noivilo yopashiwana

Week 6

pg 17 - 30

Eenghulunghedi noivilo yopashiwana

Week 7

pg 1 - 16

Eenghedi dopashiwana noitungifo

Week 8

pg 17 - 30

Eenghedi dopashiwana noitungifo

Week 9

pg 1 - 16

Oyeendifo yomudingonoko nomakwatafano

Week 10

pg 17 - 30

Oyeendifo yomudingonoko nomakwatafano

Week 11

pg 1 - 16

Omangeshefelo omomudingonoko
nokulombo

Week 12

pg 17 - 30

Omangeshefelo omomudingonoko
nokulombo

Week 13

pg 1 - 16

Oukoshoki

Week 14

pg 17 - 30

Oukoshoki

Week 15

pg 1 - 16

Oiudifo itano

Week 16

pg 17 - 30

Oiudifo itano

Week 17

pg 1 - 16

Okufu

Week 18

pg 17 - 30

Okufu

Week 19

pg 1 - 16

Okukala wa amenwa

Week 20

pg 17 - 30

Okukala wa amenwa

Week 21

pg 1 - 16

Okukala waamenwa
neameno lomeendjila

Week 22

pg 17 - 30

Okukala waamenwa
neameno lomeendjila

Week 23

pg 1 - 16

Oukwatya nelongifo loinima

Week 24

pg 17 - 30

Oukwatya nelongifo loinima

Week 25

pg 1 - 16

Oimeno nokukula kwayo

Week 26

pg 17 - 30

Oimeno nokukula kwayo

Week 27

pg 1 - 16

Otukulwa yoimeno noilonga yayo, okwenye

Week 28

pg 17 - 30

Otukulwa yoimeno noilonga yayo, okwenye

Week 29

pg 1 - 16

Omikalo noilongomwa

Week 30

pg 17 - 30

Omikalo noilongomwa

Week 31

pg 1 - 16

Edingonokonghalamwenyo
nokutuvikila omeva

Week 32

pg 17 - 30

Edingonokonghalamwenyo
nokutuvikila omeva

Week 33

pg 1 - 16

Okutuvikila omeva/
Omalunduluko mewangadja

Week 34

pg 17 - 30

Okutuvikila omeva/
Omalunduluko mewangadja

Week 35

pg 1 - 16

Elongifo leenghono neendululo

Week 36

pg 17 - 30

Elongifo leenghono neendululo

bottom of page