top of page

Oshindonga

Week 1

pg 1 - 16

Aakwanezimo yandje

Week 2

pg 17 - 30

Aakwanezimo yandje

Week 3

pg 1 - 15

Aakwanezimo yandje & Othinge

Week 4

pg 16 - 30

Aakwanezimo yandje & Othinge

Week 5

pg 1 - 16

Oohedhi nomithigululwakalo

Week 6

pg 17 - 30

Oohedhi nomithigululwakalo

Week 7

pg 1 - 16

Oohedhi dhopashigwana niitungitho

Week 8

pg 17 - 30

Oohedhi dhopashigwana niitungitho

Week 9

pg 1 - 16

Iiyenditho yomomudhingoloko

Week 10

pg 17 - 30

Iiyenditho yomomudhingoloko

Week 11

pg 1 - 16

Omangeshefelo gomomudhingoloko
nOshikufuthinge

Week 12

pg 17 - 30

Omangeshefelo gomomudhingoloko
nOshikufuthinge

Week 13

pg 1 - 16

Uuyogoki

Week 14

pg 17 - 30

Uuyogoki

Week 15

pg 1 - 16

Iiyuvithiko itano

Week 16

pg 17 - 30

Iiyuvithiko itano

Week 17

pg 1 - 16

Okufu

Week 18

pg 17 - 30

Okufu

Week 19

pg 1 - 16

Okukala wa gamenwa

Week 20

pg 17 - 30

Okukala wa gamenwa

Week 21

pg 1 - 16

Okukala wa gamenwa
negameno lyomoondjila

Week 22

pg 17 - 30

Okukala wa gamenwa
negameno lyomoondjila

Week 23

pg 1 - 16

Uukwatya wiinima

Week 24

pg 17 - 30

Uukwatya wiinima

Week 25

pg 1 - 16

Iimeno nokukoka kwayo

Week 26

pg 17 - 30

Iimeno nokukoka kwayo

Week 27

pg 1 - 16

Iitopolwa yiimeno niilonga yayo, okwenye

Week 28

pg 17 - 30

Iitopolwa yiimeno niilonga yayo, okwenye

Week 29

pg 1 - 16

Omikalo niilongomwa

Week 30

pg 17 - 30

Omikalo niilongomwa

Week 31

pg 1 - 16

Ondhingolokonkalamwenyo
nokupungula omeya

Week 32

pg 17 - 30

Ondhingolokonkalamwenyo
nokupungula omeya

Week 33

pg 1 - 16

Hupitha omeya/Omalunduluko mewangandjo

Week 34

pg 17 - 30

Hupitha omeya/Omalunduluko mewangandjo

Week 35

pg 1 - 16

Elongitho lyoonkondo neEndululo

Week 36

pg 17 - 30

Elongitho lyoonkondo neEndululo

bottom of page