top of page

Oshindonga

Week 1

pg 1 - 16

Aakwanezimo
nomumidhingoloko

Week 2

pg 17 - 30

Aakwanezimo
nomumidhingoloko

Week 3

pg 1 - 16

Osikola yandje nOthinge

Week 4

pg 17 - 30

Osikola yandje nOthinge

Week 5

pg 1 - 16

Oohedhi nomithigululwakalo

Week 6

pg 17 - 30

Oohedhi nomithigululwakalo

Week 7

pg 1 - 14

Oohedhi nomithigululwakalo
nomagumbo

Week 8

pg 15 - 30

Oohedhi nomithigululwakalo
nomagumbo

Week 9

pg 1 - 16

Iiyenditho nomakwatathano

Week 10

pg 17 - 30

Iiyenditho nomakwatathano

Week 11

pg 1 - 16

Omaithano nOshikufuthinge

Week 12

pg 17 - 30

Omaithano nOshikufuthinge

Week 13

pg 1 - 16

Omikithi dhomukwayu

Week 14

pg 17 - 30

Omikithi dhomukwayu

Week 15

pg 1 - 16

Iitopolwa yolutu nokuninga Omatokolo

Week 16

pg 17 - 30

Iitopolwa yolutu nokuninga Omatokolo

Week 17

pg 1 - 16

Okufu Nuukuume

Week 18

pg 17 - 30

Okufu Nuukuume

Week 19

pg 1 - 16

Esiloshimpwiyu lyoonkalo dha nika oshiponga

Week 20

pg 17 - 30

Esiloshimpwiyu lyoonkalo dha nika oshiponga

Week 21

pg 1 - 16

Egameno lyaahingi yuumbasikela niimeno nokukoka kwayo

Week 22

pg 17 - 30

Egameno lyaahingi yuumbasikela niimeno nokukoka kwayo

Week 23

pg 1 - 16

Iimeno nokukoka kwayo

Week 24

pg 17 - 30

Iimeno nokukoka kwayo

Week 25

pg 1 - 16

Okwenye nesiloshimpwiyu
lyiinamwenyo

Week 26

pg 17 - 30

Okwenye nesiloshimpwiyu
lyiinamwenyo

Week 27

pg 1 - 16

Elyenge lyiikulya nokupungula omeya

Week 28

pg 17 - 30

Elyenge lyiikulya nokupungula omeya

Week 29

pg 1 - 16

Okupungula omeya
nokwoopaleka

Week 30

pg 17 - 30

Okupungula omeya
nokwoopaleka

Week 31

pg 1 - 16

Okupupyaleka nokutalaleka
Elunduluko lyomathimbomumvo

Week 32

pg 17 - 30

Okupupyaleka nokutalaleka
Elunduluko lyomathimbomumvo

Week 33

pg 1 - 16

Omathimbo gomumvo, ewangandjo nelongitho lyiikwankondo

Week 34

pg 17 - 30

Omathimbo gomumvo, ewangandjo nelongitho lyiikwankondo

Week 35

pg 1 - 16

Ehupitho lyiikwankondo neendululo

Week 36

pg 17 - 30

Ehupitho lyiikwankondo neendululo

bottom of page