top of page

oshikwanyama

Week 1

pg 1 - 16

Ovakwanedimo nomidingonoko

Week 2

pg 17 - 30

Ovakwanedimo nomidingonoko

Week 3

pg 1 - 16

Ofikola yange & Noitemadula

Week 4

pg 17 - 30

Ofikola yange & Noitemadula

Week 5

pg 1 - 16

Eenghulunghedi
nomifyuululwakalo

Week 6

pg 17 - 30

Eenghulunghedi
nomifyuululwakalo

Week 7

pg 1 - 14

Eenghulunghedi
nomifyuululwakalo nomaumbo

Week 8

pg 15 - 30

Eenghulunghedi
nomifyuululwakalo nomaumbo

Week 9

pg 1 - 16

Oyeendifo nomakwatafano

Week 10

pg 17 - 30

Oyeendifo nomakwatafano

Week 11

pg 1 - 16

Omaifano & Okulombo

Week 12

pg 17 - 30

Omaifano & Okulombo

Week 13

pg 1 - 16

Omikifi domikwayu

Week 14

pg 17 - 30

Omikifi domikwayu

Week 15

pg 1 - 16

Oitukulwa yolutu nokuninga omatokolo

Week 16

pg 17 - 30

Oitukulwa yolutu nokuninga omatokolo

Week 17

pg 1 - 16

Okufu noukuume noukaume

Week 18

pg 17 - 30

Okufu noukuume noukaume

Week 19

pg 1 - 16

Efiloshisho leenghalo danyika
oshiponga

Week 20

pg 17 - 30

Efiloshisho leenghalo danyika
oshiponga

Week 21

pg 1 - 16

Eameno lovashingi veembashikela & noimeno nokukula kwayo

Week 22

pg 17 - 30

Eameno lovashingi veembashikela & noimeno nokukula kwayo

Week 23

pg 1 - 16

Oimeno nokukala kwayo

Week 24

pg 17 - 30

Oimeno nokukala kwayo

Week 25

pg 1 - 16

Okwenye nefiloshisho
loinamwemyo

Week 26

pg 17 - 30

Okwenye nefiloshisho
loinamwemyo

Week 27

pg 1 - 16

Elyenge loikulya & nokukwata
nawa omeva

Week 28

pg 17 - 30

Elyenge loikulya & nokukwata
nawa omeva

Week 29

pg 1 - 16

Okukwata nawa omeva
nokuwapaleka

Week 30

pg 17 - 30

Okukwata nawa omeva
nokuwapaleka

Week 31

pg 1 - 16

Endjeneko netalaleko &
Elunduluko lomafimbomudo

Week 32

pg 17 - 30

Endjeneko netalaleko &
Elunduluko lomafimbomudo

Week 33

pg 1 - 16

Omafimbo omudo, ewangandjo nelongifo loikwaenghono

Week 34

pg 17 - 30

Omafimbo omudo, ewangandjo nelongifo loikwaenghono

Week 35

pg 1 - 16

Exupulifo loikwanghono neendululo

Week 36

pg 17 - 30

Exupulifo loikwanghono neendululo

bottom of page