top of page

Otjherero

Week 1

pg 1 - 16

Etundu randje

Week 2

pg 17 - 30

Etundu randje

Week 3

pg 1 - 15

eṱenḓu randje nokurooro

Week 4

pg 16 - 30

eṱenḓu randje nokurooro

Week 5

pg 1 - 16

Omambazu novitjitwa vyombazu

Week 6

pg 17 - 30

Omambazu novitjitwa vyombazu

Week 7

pg 1 - 16

Ovitjitwa vyombazu novitunge vyozondjuwo

Week 8

pg 17 - 30

Ovitjitwa vyombazu novitunge vyozondjuwo

Week 9

pg 1 - 16

Ovitoore vyotjiwaṋa nOzonganda zozombuze mehi

Week 10

pg 17 - 30

Ovitoore vyotjiwaṋa nOzonganda zozombuze mehi

Week 11

pg 1 - 16

Ozongetjefa moukoto wehi nOruteṋi

Week 12

pg 17 - 30

Ozongetjefa moukoto wehi nOruteṋi

Week 13

pg 1 - 16

Oukohoke

Week 14

pg 17 - 30

Oukohoke

Week 15

pg 1 - 16

Ovitjiukise vyorutu

Week 16

pg 17 - 30

Ovitjiukise vyorutu

Week 17

pg 1 - 16

Okupepera

Week 18

pg 17 - 30

Okupepera

Week 19

pg 1 - 16

Okuritjevera

Week 20

pg 17 - 30

Okuritjevera

Week 21

pg 1 - 16

Okuritjevera noukohoke
womondjira

Week 22

pg 17 - 30

Okuritjevera noukohoke
womondjira

Week 23

pg 1 - 16

Ovina

Week 24

pg 17 - 30

Ovina

Week 25

pg 1 - 16

Ovihape nomahapero

Week 26

pg 17 - 30

Ovihape nomahapero

Week 27

pg 1 - 16

Otupa tomuti nomaungurisiro &
Oruteṋi

Week 28

pg 17 - 30

Otupa tomuti nomaungurisiro & Oruteṋi

Week 29

pg 1 - 16

Ozongaro noviungurisiwa

Week 30

pg 17 - 30

Ozongaro noviungurisiwa

Week 31

pg 1 - 16

Omatjitukiro nomekuriro
woupuka nomapwikiro womeva

Week 32

pg 17 - 30

Omatjitukiro nomekuriro
woupuka nomapwikiro womeva

Week 33

pg 1 - 16

Omapwikiro womeva / Omandanaukiro meyuru

Week 34

pg 17 - 30

Omapwikiro womeva / Omandanaukiro meyuru

Week 35

pg 1 - 16

Omaungurisiro womasa nokuyarukiramo

Week 36

pg 17 - 30

Omaungurisiro womasa nokuyarukiramo

bottom of page