top of page

rukwangali

Week 1

pg 1 - 16

Mapata no monkarapamwe

Week 2

pg 17 - 30

Mapata no monkarapamwe

Week 7

pg 1 - 14

Mpo no mambo

Week 8

pg 15 - 30

Mpo no mambo

Week 9

pg 1 - 16

Transport no Maugwanekero

Week 10

pg 17 - 30

Transport no Maugwanekero

Week 11

pg 1 - 16

Yirugana ntani Epemba

Week 12

pg 17 - 30

Yirugana ntani Epemba

Mpo no mambo

Week 13

pg 1 - 16

Mauvera gomukagu

Week 14

pg 17 - 30

Mauvera gomukagu

Week 15

pg 1 - 16

Maruha gorutu ne Guso etokoro

Week 16

pg 17 - 30

Maruha gorutu ne Guso etokoro

Week 17

pg 1 - 16

Kufu ntani Vakaume

Week 18

pg 17 -30

Kufu ntani Vakaume

Week 19

pg 1 - 16

Nomukaro delipopereso

Week 20

pg 17 - 30

Nomukaro delipopereso

Week 21

pg 1 - 16

Elikanguro lyo vasingi
nombasikora neKuro lyo Yimeno

Week 22

pg 17 - 30

Elikanguro lyo vasingi
nombasikora neKuro lyo Yimeno

Week 23

pg 1 - 16

Ekuro lyoyimeno

Week 24

pg 17 - 30

Ekuro lyoyimeno

Week 25

pg 1 - 16

Mangenyena ne kungo yikorama

Week 26

pg 17 - 30

Mangenyena ne kungo yikorama

Week 27

pg 1 - 16

Elyenge lyo yikulya ntani
Etakameso mema

Week 28

pg 17 - 30

Elyenge lyo yikulya ntani
Etakameso mema

Week 31

pg 1 - 16

Kugenyeka ntani kutendeka
Yiretwapo yoyinema

Week 32

pg 17 - 30

Kugenyeka ntani kutendeka
Yiretwapo yoyinema

Week 29

pg 1 - 16

Epunguro mema, epakero/
etukuro mema ntani Ezereso

Week 30

pg 17 - 30

Epunguro mema, epakero/
etukuro mema ntani Ezereso

Week 33

pg 1 - 16

Yinema, eguru netekuro lyoyiretesepo nonkondo dorutjeno

Week 34

pg 17 - 30

Yinema, eguru netekuro lyoyiretesepo nonkondo dorutjeno

Week 35

pg 1 - 16

Etekuronawa nonkondo
doyikwarutjeno ntani Erugururo

Week 36

pg 17 - 30

Etekuronawa nonkondo
doyikwarutjeno ntani Erugururo

bottom of page