top of page

Oshindonga

Week 1

pg 1 - 16

Aakwanezimo lyandje

Week 2

pg 17- 30

Aakwanezimo lyandje

Week 3

pg 1 - 16

Oohedhi niituthi

Week 4

pg 17 - 30

Oohedhi niituthi

Week 5

pg 1 - 16

Omagumbo

Week 6

pg 17 - 30

Omagumbo

Week 7

pg 1 - 16

Oshikufuthinge neendululo
lyiilonga ya pita

Week 8

pg 17 - 30

Oshikufuthinge neendululo
lyiilonga ya pita

Week 9

pg 1 - 16

Iiyenditho yomomudhingoloko

Week 10

pg 17 - 30

Iiyenditho yomomudhingoloko

Week 11

pg 1 - 16

Omakwatathano gomomidhingoloko,
iimaliwa nomapungulo

Week 12

pg 17 - 30

Omakwatathano gomomidhingoloko,
iimaliwa nomapungulo

Week 13

pg 1 - 16

Onkalo yuundjolowele nokufu

Week 14

pg 17 - 30

Onkalo yuundjolowele nokufu

Week 15

pg 1 - 16

Iitopolwa yolutu

Week 16

pg 17 - 30

Iitopolwa yolutu

Week 17

pg 1 - 16

Ookuume kandje noku kala wa gamenwa

Week 18

pg 17 - 30

Ookuume kandje noku kala wa gamenwa

Week 19

pg 1 - 16

Iikulya yina uundjolowele negameno lyomoondjila

Week 20

pg 17 - 30

Iikulya yina uundjolowele negameno lyomoondjila

Week 21

pg 1 - 16

Oombuto, iihwa nomiti

Week 22

pg 17 - 30

Oombuto, iihwa nomiti

Week 23

pg 1 - 16

Okwenye noinamwenyo

Week 24

pg 17 - 30

Okwenye noinamwenyo

Week 25

pg 1 - 16

Iinamwenyo nomeya

Week 26

pg 17 - 30

Iinamwenyo nomeya

Week 27

pg 1 - 16

Omudhingoloko gwayela, okukaama nokuningina

Week 28

pg 17 - 30

Omudhingoloko gwayela, okukaama nokuningina

Week 29

pg 1 - 16

Othinge newangandjo

Week 30

pg 17 - 30

Othinge newangandjo

bottom of page